021 - 72974000

سیاه گرافیتی.
مشکی جدید برای صحنه های چشمگیر.

مشکی نور را جذب می کند. کلید و سوکت در گرافیت مخملی مشکی به طرز چشمگیری صحنه را برای دیوارهای تاریک تنظیم می کند. مشکی خالص به عنوان بیانیه.

LS 990 در رنگ مشکی گرافیت

بسیار زیبا - برای بیش از 50 سال، LS 990 جذاب بوده است با زبان طراحی واضح و زیبایی شناسی آن. کلاسیک اکنون است در رنگ مشکی گرافیت مات موجود است. بنابراین LS 990 یک را فراهم می کند گزینه طراحی اضافی در طراحی داخلی.


LS ZERO و LS CUBE در رنگ مشکی گرافیت.برداشت ها550 و A FLOW در رنگ مشکی گرافیت.برداشت ها

را
را
را
رامحدوده LS، A 550 و A FLOW
البته به رنگ سفید برفی.

را

سفید نور را منعکس می کند. سفید برفی زیبا اجازه فشار دادن دکمه ها را می دهد و پریزهایی برای هماهنگی کامل با سازه های دیواری مختلف. سفید خالص به عنوان کم بیان.


اطلاعات بیشتر