021 - 72974000

صنایع دستی

برای بیش از 100 سال، نام JUNG به عنوان بالاترین کیفیت در تکنولوژی و طراحی – "ساخت آلمان".

آلبرشت یونگ به عنوان پیشگام زمان خود در سال 1912 پایه و اساس برای داستان موفقیت یونگ نبوغ و شجاعت کارآفرینی شخصیت او را مشخص کنید پیگیری پیشرفت، کیفیت و طراحی او را هدایت می کند. اصولی که هنوز شرکت را تعریف می کنند.
را

روح پیشگام

آلبرشت یونگ

نبوغ آینده دارد
آلبرشت یونگ با این انگیزه شرکت را به سمت اقتصادی سوق می دهد موفقیت و بقای خود را حتی در مواقع سخت تضمین می کند. را تمرکز روی
است اختراع ثبت شده او، سوئیچ کششی با چرخش 1/8. خود اصل یک مسیر محرک کوتاه اساس همه را تشکیل داده است طراحی سوئیچ شرکت تا به امروز.