021 - 72974000

AP 600

طیف وسیعی از عملکرد و ساخته شده از مواد مقاوم

طیف AP 600 از واحدهای نصب شده روی سطح به خوبی طراحی شده است تا آن را برای نصب های جدید و مقاوم سازی روی آن ایده آل کند سطوحی مانند بتنی، چوبی یا آجرکاری رو به رو. بیشتر به لطف طیف گسترده ای از نیازهای مورد نیاز نیز برآورده می شود عملکرد.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده