021 - 72974000

AS 500

استاندارد در مورد شکل و عملکرد

محدوده AS 500 یک واحد هماهنگ از نظر فرم و تابع. خطوط هموار و هماهنگ اجرا می شوند و زاویه در ناحیه راکر یک لهجه بصری ایجاد می کند. تمام قاب ها و روکش ها دارای یک ظاهر یکنواخت در رنگ های عاج و سفید. گسترده تنوع در این محدوده به آن اجازه می دهد تا در موارد الکتریکی مورد نیاز استفاده شود نصب و راه اندازی نیز.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده