021 - 72974000

CD 500 BREAKProof

به لطف استفاده از مواد نشکن قوی است

CD BREAKPROOF طیفی از سوئیچ‌های همسطح ساخته شده است مواد نشکن در طراحی CD 500. سطح حفاظت برای IP 44 تنها با یک عنصر آب بندی به دست می آید و آن را ایده آل می کند برای مقاوم سازی طراحی گرد در رنگ های مهار شده به آن می بخشد نگاه محجوب به آن است و آن را قادر می سازد تا هماهنگ با آن ترکیب شود فضای داخلی اتاق