021 - 72974000

CD 500 SURFACE-MOUNTED

نسخه نصب سطحی با فرم نرم

کانتور خطی محدوده CD 500 نرم و هماهنگ است اثر به دلیل گوشه های گرد. این طرح نیز بوده است برای نسخه نصب شده روی سطح حفظ شده است. کلاهک های سطح در حال حاضر دارای یک قاب طراحی قالب گیری شده به طوری که هیچ جزء اضافی وجود ندارد ضروری. جعبه نصب جهانی فضای سیم کشی بزرگی را فراهم می کند و صفحه زیرین مقاوم در برابر شعله را می توان نه تنها برای سی دی استفاده کرد 500 درپوش سطح، بلکه برای سطح AS 500 و LS 990 کلاه.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده