021 - 72974000

سیستم KNX

سیستم JUNG KNX مزیت بزرگی در راحتی، امنیت و اقتصاد هم در خانه های خصوصی و هم در ساخت و سازهای تجاری. همه توابع خانه و توابع چند رسانه ای متعدد می تواند باشد با هم شبکه شده و به صورت مرکزی با KNX کنترل می شوند فناوری سیستم هوشمند ساختمان تجسم و ارزیابی مصرف انرژی، اندازه گیری هوشمند نیز می تواند باشد به راحتی با تکنولوژی KNX اجرا می شود. عملکرد از اجزای جداگانه توسط برنامه نویسی آنها تعیین می شود که می تواند در هر زمان تغییر و تطبیق داده شود. این برای کاربر به معنای آن است یک شکل راحت و منعطف از فناوری ساختمان که می تواند باشد سفارشی شده برای رفع نیازهای فردی او.

فیلم: خانه هوشمند

فیلم: دفتر هوشمند

فیلم: هتل هوشمند


اطلاعات بیشتر برای دانلود