021 - 72974000

کنترل شاتر و پرده

محصولات و سیستم هایی برای کنترل راحت پرده ها و کرکره چه به صورت مکانیکی انجام شود، چه الکترونیکی، به طور خودکار، با رادیو یا KNX - JUNG حق دارد راه حل.