021 - 72974000

سفید برفی.
رنگ سفید جدید برای طراحی های داخلی ناب.

سفید نور را منعکس می کند. سفید برفی زیبا اجازه فشار دادن دکمه ها را می دهد و پریزهایی برای هماهنگی کامل با سازه های دیواری مختلف. سفید خالص به عنوان کم بیان.

LS 990 به رنگ سفید برفی.

بسیار زیبا - برای بیش از 50 سال، LS 990 جذاب بوده است با زبان طراحی واضح و زیبایی شناسی آن. کلاسیک اکنون است موجود در رنگ سفید برفی مات بنابراین LS 990 یک مورد اضافی را فراهم می کند گزینه طراحی در طراحی داخلی.


LS ZERO و LS CUBE به رنگ سفید برفی.

نمایش‌ها


A 550 و A FLOW به رنگ سفید برفی.Impressions

رامحدوده LS، A 550 و A FLOW
البته به رنگ مشکی گرافیت.

را

مشکی نور را جذب می کند. سوئیچ ها و پریزهای مخملی مات گرافیت سیاه به طرز چشمگیری صحنه را برای دیوارهای تیره تنظیم می کند. خالص سیاه به عنوان عبارت.


اطلاعات بیشتر