021 - 72974000

کنترل دما

محصولات و سیستم هایی برای کنترل فردی اتاق دما:
چه به صورت مکانیکی، الکترونیکی، خودکار، توسط رادیو یا توسط KNX - JUNG راه حل مناسب را دارد.