021 - 72974000

تکنولوژی مخصوص سفر

تکنولوژی های روز مخصوص افراد اهل سفر از اپلیکیشن هایی که  این اطمینان را به شما میدهند که همه وسایل ضروری سفر را جمع کرده باشید تا دستگاه هایی که از وسایل شما در برابر سرقت محافظت می کنند، تکنولوژی های روز مخصوص افراد اهل سفر هستند. در اینجا برخی از هوشمندترین مواردی که ممکن…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.