021 - 72974000

آیا استفاده از فناوری خانه های هوشمند، یک فعالیت لوکس محسوب میشود؟

آیا فکر کرده اید که این همه هیاهو در مورد خانه های هوشمند چیست؟ بیان این حقیقت که تو تنها نیستی. در حالی که ایده سیستم‌های سرگرمی شبکه‌ای، امنیت خودکار، چراغ‌های هوشمند و ترموستات‌های کنترل‌شده صوتی رایج است، جذب فناوری‌های خانه هوشمند کمتر از حد انتظار بوده است. برخی از محققان می گویند این به…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.