021 - 72974000
تأثیرات اینترنت اشیا بر اقتصاد

چگونه باید تأثیرات اینترنت اشیا (IoT) را بر اقتصاد واگذار کنیم؟

اندازه گیری تأثیرات اینترنت اشیا بر اقتصاد کار سختی است. برای این کار می توانیم به تأثیر IoT بر رشد تولید ناخالص داخلی، توزیع رشد، بازارهای کار، تنظیم مقررات و رقابت توجه کنیم. اینترنت اشیا بدون شک با برخی از شاخص های اصلی (به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی را افزایش می دهد.…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.