021 - 72974000
گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. گجت ها و دستگاه های متصل  یک عامل بزرگ در تضعیف اقتصاد مدور هستند. به عنوان مثال تلفن های همراه از فلزات گرانبها در ساخت خود استفاده می کنند. اما در بیشتر موارد، این دستگاه ها برای استفاده در آینده بازیابی نمی شوند. همه ما…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.