021 - 72974000
امنیت اینترنت اشیا

خطرات امنیت اینترنت اشیا در بهداشت و درمان

با استفاده از اینترنت اشیا، داده ها همیشه در حال حرکت هستند. در حال انتقال، ذخیره و پردازش هستند. بیشتر دستگاه های اینترنت اشیا اطلاعات را از محیط خارجی استخراج و جمع آوری می کنند. بحث امنیت اینترنت اشیا در این روزها بسیار داغ است. دستگاه‌های پزشکی و اینترنت اشیا این دستگاه می تواند یک…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.