021 - 72974000

آیا ساختمان شما پر هزینه است؟

آیا ساختمان شما پر هزینه است؟ آیا ساختمان تجاری شما در قرن بیستم مانده است؟ تکنولوژی ساختمان هوشمند روش فکر کردن سازمان های مدرن درباره مدیریت فضای اداری را تغییر داده است و کارکنان سازمان تا حد زیادی انتظار دارند فضای اداری مطابق نیازهای آنان تنظیم شده باشد. هزینه های فضای اداری در مرتبه دوم…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.