021 - 72974000
اینترنت اشیا و آینده صنعت اتوماسیون خانگی

اینترنت اشیا و آینده صنعت اتوماسیون خانگی

مفهوم دستگاه های خانه هوشمند امروزه در حال به روزرسانی است. چند دهه پیش، اتوماسیون خانگی با چند ایراد همراه بود، زیرا زمانی که فرد از محل خود دور بود، امکان انجام بسیاری از فعالیت‌ها از او گرفته می شد. امروزه اما همگام با توانایی هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء تعامل بین دستگاه های ما را…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.