021 - 72974000
اثرات سیستم کنترل روشنایی

اثرات سیستم کنترل روشنایی

سیستم های کنترل روشنایی عملکردهای اولیه و کاربردی زیر را ارائه می دهند. کاربران نهایی از این توابع برای حمایت از مدیریت انرژی و یا نیازهای بصری استفاده می کنند. چطور چرا کم کردن شدت نور تولید مقدار مناسب نور منطقه بندی روشنایی برای کنترلرها جایی که نور لازم است کاهش نور به صورت خودکار…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.