021 - 72974000

مخارج انرژی پنهان خانه‌های هوشمند

مخارج انرژی پنهان خانه‌های هوشمند گوی‌های نورانی که با فشردن یک دکمه تغییر رنگ می‌دهند، دستگاه‌های قهوه‌سازی که می‌توانید با آن‌ها صحبت کنید، و اجاق‌هایی که دقیقاً می‌دانند چقدر باید غذای شما را بپزند. خانه‌های ما هوشمند می‌شوند. این دستگاه‌ها، تنها چند نمونه از آنچه به عنوان «اینترنت اشیا» (یا IOT) شناخته می‌شود، «تحول بزرگ…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.