021 - 72974000

کنتور هوشمند: سیاست‌های احمقانه، تجربه شاهانه

کنتور هوشمند کنتور برق هوشمند یک ایده عالی است. این کنتور،  فرصت هایی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان لوازم برقی ارائه می دهند تا برنامه های نوآورانه‌ای را برای صرفه جویی در مصرف برق و پول اعمال کنند. کنتورهای هوشمند که به لوازم هوشمند و اینترنت گره خورده اند در واقع راه آینده هستند.…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.